REKLAMACJE

1.Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556§1 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego na adres sklepu

ANTYLOPA
ul. Lubelska 28
22-100 Chełm

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).


Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru.

3.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta dokumentu zawarcia Transakcji.
Dla rozpoczęcia procesu reklamacyjnego Klient obowiązany jest przesłać z reklamowanym Towarem dowód zawarcia Transakcji (oryginał paragonu lub ksero faktury VAT).

4.Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.

5.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia
własności Towaru na Klienta.

6.Wady Towaru nie będące traktowane jako wad obciążających Sklep:
- uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
- uszkodzeń mechanicznych Towaru,
- uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem,
używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.ZWROTY

1.Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może złożyć w formie pisemnej bądź też drogą elektroniczną.
Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ANTYLOPA
ul. Lubelska 28
22-100 Chełm

2.Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.

5.Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

6.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

7.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.

8.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.