REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANTYLOPA

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.butyantylopa.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego ANTYLOPA jest firma ANTYLOPA JAROSŁAW SZYSZKOWSKI z siedzibą Chełm kod pocztowy 22-100 ul. Lubelska 28 NIP:563-000-61-42, REGON: 110021043 (zwanej dalej Sklepem).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sklepem i jest udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 12 ust.1 , Art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

DEFINICJE

 1. Strona – serwis internetowy www.butyantylopa.pl
 2. Sklep - właściciel serwisu internetowego
 3. Sklep Internetowy – serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 4. Towar– produkt oferowany Klientowi przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 5. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, dokonująca Transakcji lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 6. Zamówienie – deklaracja/oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 7. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem której przedmiotem jest zakup Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sklep
 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji sklepowej
 9. Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

  PayPro SA
  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
  należący do spółki
  DialCom24 Sp. z o.o.
  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

WARUNKI ZAKUPU

 1. Klient może dokonać Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 3. Sklep Internetowy a tym samym możliwość złożenia Zamówienia są dostępne dla Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych o czym Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.
 4. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy.
 5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta w Sklepie Internetowym. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał/udostępnił dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a dane umożliwiające właściwe wystawienie dokumentu zakupu w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.
 6. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, przekazaną na podany przez Klienta adres email.
  W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 24 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem na adres email sklep@butyantylopa.pl lub pod nr telefonu 601 360-420 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem pkt. 7
 8. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 10:00-17:00.
 9. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa model i rozmiar zamawianego Towaru zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Sklep informuje, że szczegóły wyglądu Towarów w szczególności jego kolor i odcienie widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 10. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 11. Przed dokonaniem wysyłki Towaru wynikającego z Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając stosowne oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email: sklep@butyantylopa.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w pkt. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 10.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w pkt. 8. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części "Odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru".
 12. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (zazwyczaj nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia) na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w pkt. 11 powyżej stosowanych odpowiednio.
 13. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny Towarów będą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 14. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klienta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.
 15. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi zgodnie z wybraną metodą dostawy spośród proponowanych przez Sklep obejmującej również wysokość kosztów jego dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres.

CENA TOWARU I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polski złoty i obejmują podatek VAT.
 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu zamówienia a przed dokonaniem wysyłki uległyby zmianie.
 3. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia.
 4. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności za Zamówienie.

PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

  - przelew zwykły na rachunek bankowy Sklepu

  dane do przelewu:
  ANTYLOPA JAROSŁAW SZYSZKOWSKI
  22-100 CHEŁM ul. Lubelska 28
  Alior Bank S.A.
  IBAN: 39 2490 0005 0000 4500 3032 8375

  - płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela.
  - płatność "on line" za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl
  - płatność kartą za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24 z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl

  Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

 2. Klient dokonujący płatności zgodnie z wybraną formą powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia.
  W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sklep wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie (określając jego czas).
  W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sklep uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.
  Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.
 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:

  - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku płatności zwykłym przelewem
  - z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”
  - po autoryzowaniu płatności przez Przelewy24, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

 5. Postanowienia dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Przelewy24.

  - płatności kartą

  Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.

  - płatność on-line

  W przypadku dokonywania przelewu Przelewy24 Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez dany bank.

REKLAMACJE

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556,1 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego na adres sklepu

  ANTYLOPA
  ul. Lubelska 28
  22-100 Chełm
  (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

  Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta dokumentu zawarcia Transakcji.
  Dla rozpoczęcia procesu reklamacyjnego Klient obowiązany jest przesłać z reklamowanym Towarem dowód zawarcia Transakcji (oryginał paragonu lub faktury VAT).
 4. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.
 5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia własności Towaru na Klienta.
 6. Wady Towaru nie będące traktowane jako wad obciążających Sklep:

  - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  - uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  - uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

 7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji poprzez jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

  Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

  ANTYLOPA
  ul. Lubelska 28
  22-100 Chełm
  (z dopiskiem: „ZWROT”)

 2. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.
 5. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.
 8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Transakcje dokonywane są pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Klient odbierający zamówienie powinien dokładnie obejrzeć przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sklep.
 3. Spory pomiędzy Klientem a Sklepem wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
  Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym w szczególności uprawniony jest do:

  - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
  - sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  - uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sklep

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudzień 2017 roku.